Nasi partnerzy

Fundacion de la comunidad valenciana del pacto para el empleo en la ciudad de valencia

The Valéncia Activa Foundation (FCVPE) jest podmiotem zależnym od Rady Miasta Walencji i współpracuje z interesariuszam ze sfery społecznej i gospodarczej. Jej misją jest promowanie i koordynowanie polityki zatrudnienia i lokalnego rozwoju gospodarczego w mieście, pozycjonowanie i promowanie Walencji jako miasta strategicznego i generatora zatrudnienia.

Działania FCVPE obejmują m.in. integrację i aktywizację zawodową (w tym aktywizację grup i osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy), realizację działań edukacyjnych i programów szkoleniowych

Cooperazione Paesi Emergenti

CO.P.E., ufundowana w 1983 r. i będąca członkiem większej włoskiej federacji FOCSIV, jest organizacją pozarządową zajmującą się współpracą na rzecz rozwoju, wolontariatem międzynarodowym oraz kampaniami na rzecz podnoszenia świadomości i aktywnego obywatelstwa. W szczególności CO.P.E. jest zaangażowana w: projekty współpracy na rzecz rozwoju w Tanzanii, Gwinei Bissau, Madagaskarze i Peru. Jej działalność obejmuje m.in.: rozwijanie potencjału, alfabetyzację, kształcenie i szkolenie zawodowe osób z krajów rozwijających się; promowanie zdobywania doświadczeń zawodowych w krajach rozwijających się wśród lokalnych pracowników, młodych wolontariuszy i dorosłych profesjonalistów; szkolenie wolontariuszy służby cywilnej na poziomie krajowym i międzynarodowym; potwierdzanie kompetencji, kształcenie i szkolenie zawodowe dla migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl; globalne działania w zakresie kształcenia obywateli (Global Citizenship Education), rzecznictwa, wspierania i podnoszenia świadomości w zakresie sprawiedliwego rozwoju i integracji imigrantów.

Consorzio Social Lab Società Cooperativa Sociale

Consorzio Social Lab to sieć organizacji trzeciego sektora w prowincji Bari we Włoszech, które działają na rzecz zapewnienia możliwości integracji społecznej, rozwoju innowacji społecznych, aktywizacji zawodowej i rozwoju lokalnego, ze szczególnym naciskiem na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem działalnia organizacji jest aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy poprzez realizację projektów i działań edukacyjnych, szkoleniowych i coaching, a także poprzez realizację programów rozwoju lokalnego, szczególnie na terenach zdegradowanych.

G.G. Eurosuccess Consulting Limited

Eurosuccess Consulting jest organizacją konsultingowo-szkoleniową działającą w obszarze zarządzania projektami, szkoleń i usług konsultingowych. Dzięki dynamicznemu zespołowi młodych naukowców, EUROSC zapewnia kompleksowy pakiet usług odpowiadających na potrzeby różnych grup docelowych i organizacji, w zakresie ich możliwości uczenia się przez całe życie, na Cyprze i za granicą.

Obecnie EUROSUCCESS oferuje szereg usług zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego Cypru. EUROSUCCESS aktywnie uczestniczy w programach międzynarodowych, poprzez dobrze ugruntowaną sieć partnerów zagranicznych, opartą na intensywnym doświadczeniu swojego założyciela.

EUROSUCCESS ma na celu ciągłe doskonalenie oferowanych przez siebie usług, jak również rozwój zespołu i działalności naukowej.

Eurosuccess jest obecnie zaangażowany w pięćdziesiąt pięć (55) programów "Uczenie się przez całe życie", ERASMUS + i JUSTICE - w czterech z nich jako koordynator, jak również jest jednym z asesorów cypryjskiej NA i funduszy norweskich.

Jeśli chodzi o rozwój rozwiązań szkoleniowych i rozwojowych (tradycyjne materiały szkoleniowe, rozwiązania e-learningowe i narzędzia ICT do oceny kompetencji/umiejętności, a także do celów rozwojowych), Eurosuccess Consulting posiada szerokie doświadczenie zdobyte w ramach inicjatyw unijnych i krajowych, obejmujące koncepcję wielosektorową; kształcenie i szkolenie zawodowe, młodzież, dorośli, dzieci, w tym grupy społeczne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, takie jak osoby wywodzące się z grupy NEET, więźniowie, byli więźniowie, przestępcy i inni.

Ponadto Eurosuccess Consulting jest członkiem następujących organizacji: Europejskie Forum Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (EfVET), Międzynarodowa Rada Handlu, Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Więziennej (EPEA), Europejska Sieć Polityki Kompetencji Kluczowych w Edukacji Szkolnej (KeyCoNet Network), Cypryjska Izba Handlowo-Przemysłowa (CCCI), Cypryjska Federacja Pracodawców i Przemysłowców (OEB) oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Nkozji (NCCI).

Filozofia Eurosuccess Consulting opiera się na czterech następujących zasadach: realizuj, weryfikuj, ulepszaj, przeprojektuj. Poprzez takie podejście Eurosuccess dąży do ciągłego doskonalenia swoich działań doradczych i rozwojowych. W tym celu organizacja posiada certyfikat systemu jakości ISO 9001:2015, który regularnie kontroluje i weryfikuje system.

Ponadto Eurosuccess Consulting jest akredytowanym ośrodkiem VET cypryjskiego Urzędu Rozwoju Zasobów Ludzkich, właściwego organu publicznego w zakresie szkoleń i edukacji.

European Projects Association

European Projects Association jest organizacją non-profit koncentrującą się na badaniach i rozwoju, innowacjach i internacjonalizacji. Siedziba główna EPA mieści się w Brukseli od 2008 roku i jest zarządzana przez zespół zaangażowanych i doświadczonych specjalistów, których wspólnym celem jest stworzenie unikalnego centrum zasobów dla osób i organizacji zaangażowanych w projekty finansowane przez UE.

European Projects Association działa w sercu Unii Europejskiej jako facylitator współpracy pomiędzy partnerami, organizacjami i udziałowcami, dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym, które pozwalają nam być europejską siecią współpracy. Dzięki naszym terytorialnym punktom kontaktowym docieramy do istniejących i potencjalnych partnerów na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym.

Udostępniając wiedzę i ułatwiając współpracę, edukację i transfer know-how, EPA stworzyła Personal Improvement Program. Jego celem jest zaoferowanie wybranej liczbie studentów i absolwentów możliwości poszerzenia wiedzy na temat europejskiego finansowania i rozwoju projektów.

We współpracy z Europejską Akademią Edukacji i Badań Społecznych EPA powołała Akcelerator Projektów Europejskich, prowadzący szkolenia z zakresu zarządzania funduszami unijnymi.

Uniao Das Freguesias de Gondomar (SCOSME) Valbom E Jovim

União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim (UFGVJ) jest jedną z sześciu parafii w gminie Gondomar, która z kolei jest jedną z szesnastu gmin Wielkomiejskiego Obszaru Metropolitalnego Porto, w północnej Portugalii, zamieszkałej przez około 50.000 mieszkańców.

Jako podmiot publiczny, instytucja ta posiada wiele kompetencji ustanowionych przez rząd i opracowała wiele projektów związanych z przedsiębiorczością, zatrudnialnością, szkoleniami, nieformalną edukacją dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Pracuje nad różnymi projektami tematycznymi w następujących obszarach: integracja społeczna, aktywne starzenie się, wykluczenie społeczne, wolontariatem lokalny i krajowy, kultura, sport, środowisko naturalne, itd.

Uniwersytet Lodzki

Uniwersytet Łódzki (ULO) został założony w maju 1945 roku i jest jedną z wiodących publicznych instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce. Uniwersytet zatrudnia 4.000 osób (w tym ponad 2.500 nauczycieli akademickich). Na 12 wydziałach Uniwersytetu realizowanych jest 60 kierunków studiów, 170 specjalności i 90 studiów podyplomowych, w tym program MBA, na których studiuje około 40 000 studentów. Studenci, wraz z osobami studiującymi w Łodzi w ramach wymiany Erasmus, pochodzą z około 80 różnych krajów.

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ otrzymał najwyższą kategorię "A" przyznawaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność naukową w latach 2013-2016. Wśród kadry wydziałowej znajdują się eksperci z różnych instytucji finansujących badania naukowe.

Naukowcy z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego są zaangażowani w wiodące międzynarodowe badania w wielu dziedzinach, w tym w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, informatyki, edukacji, młodzieży, osób starszych i jakości życia, również w ramach programów ramowych.

Ankara Provincial Director of Family and Social Services

Ankara Provincial Directorate of Family, Labour and Social Services została utworzona przy tureckim Ministerstwie Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej w 1983 roku. Jej zadania są następujące: opracowywanie i wdrażanie polityk związanych z usługami społecznymi i solidarnością na poziomie lokalnym, ochrona rodziny i jej integralności, prowadzenie usług społecznych i działań solidarnościowych na rzecz dzieci, zapobieganie dyskryminacji kobiet, wsparcie osób niepełnosprawnych i starszych, ochrona krewnych męczenników i weteranów przed niesprawiedliwym traktowaniem i deprywacją, organizowanie działań solidarnościowych dla tych, którzy potrzebują ochrony i pomocy społecznej, aktywizacja zawodowa oraz zapewnienie koordynacji i współpracy między innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.